Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Zrušené VZN

  • VZN č. 38/2007 Zabezpečenie verejného poriadku pre zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud na území obce Vinohrady nad Váhom - zrušené dňa 23.6. 2014 , uzn. č. 27/2014 písm. b)
  • VZN č. 1/2008  a jeho 9 dodatkov -   zrušené  od 1.9.2019 prijatím Všeobecne záväzné nariadenia Obce Vinohrady nad Váhom č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.