Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2010

VZN 1-2010 zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 281x | 16.07.2018

VZN 2-2010 o určení miesta a času zápisu do 1. roč zákl. škôl.pdf Stiahnuté: 176x | 04.05.2011

2009

VZN 2-2009 o opatrovateľskej službe o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf Stiahnuté: 221x | 16.07.2018

VZN 8-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskýchých zariadení.pdf Stiahnuté: 202x | 04.05.2011

VZN 7-2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 241x | 04.05.2011

VZN 6-2009 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 216x | 04.05.2011

VZN 5-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 212x | 04.05.2011

VZN 4-2009 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 221x | 04.05.2011

2007

VZN 39-2007 prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku.pdf Stiahnuté: 364x | 16.07.2018

VZN 38-2007 zabezpečenie verejného poriadku pre zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud.pdf Stiahnuté: 249x | 16.07.2018

2008

Dodatok č.5 k VZN č. 1 2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.rtf- ZRUŚENE VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 178x | 01.07.2019

Dodatok č. 4 k VZN 1_2008 .rtf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 173x | 01.07.2019

VZN č. _1_2008.pdf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/ 2019 Stiahnuté: 194x | 01.07.2019

VZN 2-2008 o určovaní pravidiel času pradaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf Stiahnuté: 214x | 16.07.2018

dodatok č.3 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 247x | 01.01.2008

dodatok č.2 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 174x | 01.01.2008

dodatok č.1 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 179x | 01.01.2008

2006

VZN 32-2006 podmienky poskytovania finančných prostriedkov.pdf Stiahnuté: 210x | 16.07.2018

2004

VZN č 20_ 2004 o určení školského obvodu.pdf Stiahnuté: 173x | 16.07.2018

VZN 23-2004 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade.pdf Stiahnuté: 231x | 04.05.2011

Stránka