Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2011

VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 316x | 01.01.2011

Zúčtovanie žiadosti o dotáciu _ príloha k VZN 1 2011 .rtf Stiahnuté: 220x | 01.01.2011

Žiadosť o dotáciu k VZN č 1 2011.rtf Stiahnuté: 211x | 01.01.2011

2010

VZN 1-2010 zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 316x | 16.07.2018

VZN 2-2010 o určení miesta a času zápisu do 1. roč zákl. škôl.pdf Stiahnuté: 194x | 04.05.2011

2009

VZN 2-2009 o opatrovateľskej službe o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf Stiahnuté: 251x | 16.07.2018

VZN 8-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskýchých zariadení.pdf Stiahnuté: 224x | 04.05.2011

VZN 7-2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 271x | 04.05.2011

VZN 6-2009 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 243x | 04.05.2011

VZN 5-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 238x | 04.05.2011

VZN 4-2009 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 251x | 04.05.2011

2007

VZN 39-2007 prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku.pdf Stiahnuté: 390x | 16.07.2018

VZN 38-2007 zabezpečenie verejného poriadku pre zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud.pdf Stiahnuté: 274x | 16.07.2018

2008

Dodatok č.5 k VZN č. 1 2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.rtf- ZRUŚENE VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 193x | 01.07.2019

Dodatok č. 4 k VZN 1_2008 .rtf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 188x | 01.07.2019

VZN č. _1_2008.pdf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/ 2019 Stiahnuté: 212x | 01.07.2019

VZN 2-2008 o určovaní pravidiel času pradaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf Stiahnuté: 238x | 16.07.2018

dodatok č.3 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 265x | 01.01.2008

dodatok č.2 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 190x | 01.01.2008

dodatok č.1 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 196x | 01.01.2008

Stránka