Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Záväzná časť a regulačný výkres.pdf Stiahnuté: 276x | 24.07.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Textová časť.pdf Stiahnuté: 257x | 24.07.2013

VZN_č_4_2013_ určení_ miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ ročníka_základnej_školy_v_zriaďovateľskej pôsobnosti_obce_Vinohrady_nad_Váhom .rtf Stiahnuté: 290x | 01.01.2013

Dodatok_ č_ 3_2013_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 215x | 01.01.2013

VZN č._ 3_2013_ zmena záväznej časti uzemného plánu obce .rtf Stiahnuté: 277x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (spojené výkresy).pdf Stiahnuté: 345x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (samostatné výkresy).pdf Stiahnuté: 255x | 01.01.2013

VZN č 2 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.rtf Stiahnuté: 212x | 01.01.2013

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce (1).rtf Stiahnuté: 244x | 01.01.2013

VZN č 1 2013 ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území Obce Vinohrady nad Váhom školstvo (2).rtf Stiahnuté: 250x | 01.01.2013

2012

VZN č 5 2012 o miestnych daniach .rtf Stiahnuté: 306x | 01.01.2012

Príloha č 1 k VZN č 5 2012.rtf Stiahnuté: 216x | 01.01.2012

VZN č 4 2012 o mieste a čase zápisu detí do 1 ročníka ZŠ.rtf Stiahnuté: 215x | 01.01.2012

VZN č 3 2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.rtf Stiahnuté: 244x | 01.01.2012

VZN č. 2 2012 o chove držaní a chovaní psov na území obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 362x | 01.01.2012

Dodatok_ č_ 2_2012_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 206x | 01.01.2012

Dodatok č 1 2012 k VZN č. 2 2009 o opatrovateľskej službe, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.rtf Stiahnuté: 223x | 01.01.2012

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf Stiahnuté: 445x | 01.01.2012

2011

VZN č. 3_2011_o_ určení miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ročníka.rtf Stiahnuté: 231x | 01.01.2011

VZN č. 2 2011 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok .rtf Stiahnuté: 305x | 01.01.2011

Stránka