Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2013

Dodatok_ č_ 3_2013_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 196x | 01.01.2013

VZN č._ 3_2013_ zmena záväznej časti uzemného plánu obce .rtf Stiahnuté: 257x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (spojené výkresy).pdf Stiahnuté: 325x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (samostatné výkresy).pdf Stiahnuté: 219x | 01.01.2013

VZN č 2 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.rtf Stiahnuté: 194x | 01.01.2013

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce (1).rtf Stiahnuté: 228x | 01.01.2013

VZN č 1 2013 ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území Obce Vinohrady nad Váhom školstvo (2).rtf Stiahnuté: 228x | 01.01.2013

2012

VZN č 5 2012 o miestnych daniach .rtf Stiahnuté: 277x | 01.01.2012

Príloha č 1 k VZN č 5 2012.rtf Stiahnuté: 198x | 01.01.2012

VZN č 4 2012 o mieste a čase zápisu detí do 1 ročníka ZŠ.rtf Stiahnuté: 197x | 01.01.2012

VZN č 3 2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.rtf Stiahnuté: 208x | 01.01.2012

VZN č. 2 2012 o chove držaní a chovaní psov na území obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 326x | 01.01.2012

Dodatok_ č_ 2_2012_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 189x | 01.01.2012

Dodatok č 1 2012 k VZN č. 2 2009 o opatrovateľskej službe, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.rtf Stiahnuté: 209x | 01.01.2012

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf Stiahnuté: 408x | 01.01.2012

2011

VZN č. 3_2011_o_ určení miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ročníka.rtf Stiahnuté: 215x | 01.01.2011

VZN č. 2 2011 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok .rtf Stiahnuté: 282x | 01.01.2011

VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 290x | 01.01.2011

Zúčtovanie žiadosti o dotáciu _ príloha k VZN 1 2011 .rtf Stiahnuté: 204x | 01.01.2011

Žiadosť o dotáciu k VZN č 1 2011.rtf Stiahnuté: 196x | 01.01.2011

Stránka