Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2022

Dodatok VZN č.4/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 12x | 14.12.2022

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2022, výkres 8b Stiahnuté: 23x | 04.10.2022

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2022, výkres 8a Stiahnuté: 21x | 04.10.2022

Príloha č. 1 k VZN 1/2022 Stiahnuté: 30x | 04.10.2022

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 36x | 04.10.2022

Dodatok VZN č.3/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 28x | 04.10.2022

Dodatok VZN č.2/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 31x | 06.07.2022

2021

Dodatok VZN č.1/2021 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 97x | 13.12.2021

VZN č. 1/2021 O umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 71x | 16.08.2021

2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 121x | 14.12.2020

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2020 - zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 134x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 - žiadosť Stiahnuté: 154x | 25.06.2020

VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 151x | 25.06.2020

Príloha č. 1/cenník služieb/ k VZN č. 2/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 147x | 25.06.2020

VZN č. 2/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 186x | 25.06.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 222x | 13.03.2020

2019

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Vinohrady nad Váhom č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Stiahnuté: 258x | 13.12.2021

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 284x | 16.12.2019

Dodatok č. 9/2019 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach- ZRUŠENÉ VZN 1/2019 Stiahnuté: 491x | 01.07.2019

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 242x | 03.04.2019

Stránka