Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2023

VZN č. 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 7x | 27.04.2023

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 8x | 27.04.2023

Dodatok č. 1/2023 k Štatútu obce Stiahnuté: 16x | 10.03.2023

Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 3/2012 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov Stiahnuté: 21x | 09.03.2023

2022

Dodatok VZN č.4/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 30x | 14.12.2022

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2022, výkres 8b Stiahnuté: 39x | 04.10.2022

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2022, výkres 8a Stiahnuté: 37x | 04.10.2022

Príloha č. 1 k VZN 1/2022 Stiahnuté: 43x | 04.10.2022

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 59x | 04.10.2022

Dodatok VZN č.3/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 47x | 04.10.2022

Dodatok VZN č.2/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 43x | 06.07.2022

2021

Dodatok VZN č.1/2021 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 113x | 13.12.2021

VZN č. 1/2021 O umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 86x | 16.08.2021

2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 139x | 14.12.2020

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2020 - zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 151x | 25.06.2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 - žiadosť Stiahnuté: 173x | 25.06.2020

VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 174x | 25.06.2020

Príloha č. 1/cenník služieb/ k VZN č. 2/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 163x | 25.06.2020

VZN č. 2/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 206x | 25.06.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 262x | 13.03.2020

Stránka