Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN- určenie miesta a času zápisu detí do 1 roč (3).rtf

Dňom /16. 11. 2012/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 27.11.2012 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN o mieste a čase zápisu do 1. ročníka. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

VZN- určenie miesta a času zápisu detí do 1 roč (3).rtf

Vyvesené: 16. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť