Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č 4 2013 o určení miesta času zápisu detí do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinohrady nad Váhom.rtf

Dňom /20. 03. 2014/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 30.03.2014 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č.12/2014. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

VZN č 4 2013 o určení miesta času zápisu detí do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinohrady nad Váhom.rtf

Vyvesené: 20. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť