Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1 2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.doc

Dňom /11. 11. 2015/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.12.2015 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

VZN č. 1 2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.doc

Vyvesené: 11. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť