Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Územný plán obce.pdf

Dňom /29. 05. 2016/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 10.05.2016 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č. /2016, ktorým sa upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v Obci Vinohrady nad Váhom Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Územný plán obce.pdf

Vyvesené: 29. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť