Obsah

Späť

Registratúrna značka:

ÚPN VNV ZD2013-2N§25 ZČ+VÝKRESY - čistopis.pdf

Dňom /21. 10. 2013/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 31.10.2013 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2013. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

ÚPN VNV ZD2013-2N§25 ZČ+VÝKRESY - čistopis.pdf

Vyvesené: 21. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť