Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf

Dňom zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.06.2012 na uplatnenie pripomienky . Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf

Vyvesené: 1. 6. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť