Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1 roč .rtf

Dňom /11. 11. 2015/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.12.2015 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1 ročníka. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1 roč .rtf

Vyvesené: 11. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť