Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh VZN č. 4 2015 k vZN č 5 2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf

Dňom /25. 11. 2015/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 05.12.2015 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č. 4/2015 k VZN č.5/2009 a jeho dodatkov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh VZN č. 4 2015 k vZN č 5 2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf

Vyvesené: 25. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť