Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh Dodatoku č 1 2015 k VZN 1 2012.rtf

Dňom /11. 11. 2015/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.12.2015 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN 1/2015 k VZN č.1/2012 /Prevádzkový poriadok pohrebiska. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh Dodatoku č 1 2015 k VZN 1 2012.rtf

Vyvesené: 11. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť