Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh dodatku k VZN č. 1 2008.pdf

Dňom zverejnenia návrhu plynie lehota do 29.02.2012 na uplatnenie pripomienky . Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh dodatku k VZN č. 1 2008.pdf

Vyvesené: 29. 2. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť