Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh dodatku č 1 2018.pdf

Dňom /09. 02. 2018/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 26.02.2018 na uplatnenie pripomienky k návrhu dodatku VZN č. 1/2018k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh dodatku č 1 2018.pdf

Vyvesené: 9. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť