Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh dodatku 1 2014 k VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf

Dňom /11. 11. 2015/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.12.2015 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh dodatku 1 2014 k VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf

Vyvesené: 11. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť