Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dôvodová správa k návrhu dodatku 1 2012.rtf

Dňom zverejnenia návrhu plynie lehota do 30.10.2012 na uplatnenie pripomienky . Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Dôvodová správa k návrhu dodatku 1 2012.rtf

Vyvesené: 30. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť