Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č 7 k VZN 12008.pdf

Dňom /30. 05. 2016/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 10.06.2016 na uplatnenie pripomienky k návrhu dodatku VZN č. 7/2016 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Dodatok č 7 k VZN 12008.pdf

Vyvesené: 30. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť