Obsah

Späť

Registratúrna značka:

dodatok č 1 k VZN č 12011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf

Dňom /10. 11. 2012/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 25.11.2012 na uplatnenie pripomienky k dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Vinohrady nad Váhom . Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

dodatok č 1 k VZN č 12011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf

Vyvesené: 10. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť