Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN


Návrh VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh dodatku č. 3/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.   08.09.2022 31.12.2022
Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom 08.09.2022 31.12.2022
Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach 20.11.2019
Návrh dodatku č 1 2018.pdf 09.02.2018
Dodatok č 7 k VZN 12008.pdf 30.05.2016
Územný plán obce.pdf 29.05.2016
text zavazna cast príloha 1.rtf 29.05.2016
Návrh VZN č ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.rtf 29.05.2016
VZN o odpadoch 2016.pdf 29.05.2016
Návrh VZN č. 4 2015 k vZN č 5 2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf 25.11.2015
Návrh dodatku 1 2014 k VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf 11.11.2015
Návrh Dodatku c 1 2015 k VZN c 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce.rtf 11.11.2015
VZN č. 1 2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.doc 11.11.2015
Návrh VZN o miestnych daniach.rtf 11.11.2015
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1 roč .rtf 11.11.2015
Návrh Dodatoku č 1 2015 k VZN 1 2012.rtf 11.11.2015
Návrh dodatku č 1 2014 k VZN č. 2 2012.rtf 18.09.2014
VZN Obce Vinohrady nad Váhom č 1 2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.rtf 17.08.2014
VZN č 4 2013 o určení miesta času zápisu detí do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinohrady nad Váhom.rtf 20.03.2014
návrh dodatku č 3 2013 k VZN č 5 2009.rtf 20.11.2013
VZN školstvo.rtf 21.10.2013
ÚPN VNV ZD2013-2N§25 ZČ+VÝKRESY - čistopis.pdf 21.10.2013
Návrh VZN uzemny plan obce Zmeny a doplnky 02 2013 .rtf 21.10.2013
Návrh VZN č 2 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.rtf 21.10.2013
Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce.rtf 15.02.2013
Návrh VZN o miestnych daniach 5 2012.rtf 19.11.2012
VZN- určenie miesta a času zápisu detí do 1 roč (3).rtf 16.11.2012
dodatok č 1 k VZN č 12011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf 10.11.2012
Návrh dodatku č 1 2012 VZN o opatrovateľskej službe.rtf 30.10.2012
Dôvodová správa k návrhu dodatku 1 2012.rtf 30.10.2012
Návrh VZN o poskytovaní príspevku na stravu pre seniorov .rtf 30.10.2012
Dodatok č. 6 2012 k VZN č. 1 2008.rtf 30.10.2012
Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf 01.06.2012
VZN o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok .rtf 29.02.2012
Návrh dodatku k VZN č. 5 2009.rtf 29.02.2012
Návrh dodatku k VZN č. 1 2008.pdf 29.02.2012
Dodatok č.4 k VZN 1 2008.pdf 29.02.2012