Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2009

VZN 6-2009 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 204x | 04.05.2011

VZN 5-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 199x | 04.05.2011

VZN 4-2009 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov.pdf Stiahnuté: 205x | 04.05.2011

2007

VZN 39-2007 prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku.pdf Stiahnuté: 337x | 16.07.2018

VZN 38-2007 zabezpečenie verejného poriadku pre zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud.pdf Stiahnuté: 234x | 16.07.2018

2008

Dodatok č.5 k VZN č. 1 2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.rtf- ZRUŚENE VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 173x | 01.07.2019

Dodatok č. 4 k VZN 1_2008 .rtf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 163x | 01.07.2019

VZN č. _1_2008.pdf - ZRUŠENÉ VZN č. 1/ 2019 Stiahnuté: 183x | 01.07.2019

VZN 2-2008 o určovaní pravidiel času pradaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf Stiahnuté: 201x | 16.07.2018

dodatok č.3 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 242x | 01.01.2008

dodatok č.2 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 167x | 01.01.2008

dodatok č.1 k VZN č. 1_2008.pdf Stiahnuté: 172x | 01.01.2008

2006

VZN 32-2006 podmienky poskytovania finančných prostriedkov.pdf Stiahnuté: 198x | 16.07.2018

2004

VZN č 20_ 2004 o určení školského obvodu.pdf Stiahnuté: 164x | 16.07.2018

VZN 23-2004 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade.pdf Stiahnuté: 218x | 04.05.2011

VZN 22-2004 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Obec VnV.pdf Stiahnuté: 199x | 04.05.2011

1998

VZN 7-1998 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf Stiahnuté: 207x | 16.07.2018

Stránka