Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2013

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce (1).rtf Stiahnuté: 221x | 01.01.2013

VZN č 1 2013 ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území Obce Vinohrady nad Váhom školstvo (2).rtf Stiahnuté: 210x | 01.01.2013

2012

VZN č 5 2012 o miestnych daniach .rtf Stiahnuté: 258x | 01.01.2012

Príloha č 1 k VZN č 5 2012.rtf Stiahnuté: 190x | 01.01.2012

VZN č 4 2012 o mieste a čase zápisu detí do 1 ročníka ZŠ.rtf Stiahnuté: 186x | 01.01.2012

VZN č 3 2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.rtf Stiahnuté: 193x | 01.01.2012

VZN č. 2 2012 o chove držaní a chovaní psov na území obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 306x | 01.01.2012

Dodatok_ č_ 2_2012_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 178x | 01.01.2012

Dodatok č 1 2012 k VZN č. 2 2009 o opatrovateľskej službe, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.rtf Stiahnuté: 199x | 01.01.2012

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf Stiahnuté: 385x | 01.01.2012

2011

VZN č. 3_2011_o_ určení miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ročníka.rtf Stiahnuté: 208x | 01.01.2011

VZN č. 2 2011 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok .rtf Stiahnuté: 271x | 01.01.2011

VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 280x | 01.01.2011

Zúčtovanie žiadosti o dotáciu _ príloha k VZN 1 2011 .rtf Stiahnuté: 199x | 01.01.2011

Žiadosť o dotáciu k VZN č 1 2011.rtf Stiahnuté: 191x | 01.01.2011

2010

VZN 1-2010 zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 263x | 16.07.2018

VZN 2-2010 o určení miesta a času zápisu do 1. roč zákl. škôl.pdf Stiahnuté: 169x | 04.05.2011

2009

VZN 2-2009 o opatrovateľskej službe o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf Stiahnuté: 197x | 16.07.2018

VZN 8-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskýchých zariadení.pdf Stiahnuté: 186x | 04.05.2011

VZN 7-2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 222x | 04.05.2011

Stránka