Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2012

VZN č 5 2012 o miestnych daniach .rtf Stiahnuté: 208x | 01.01.2012

Príloha č 1 k VZN č 5 2012.rtf Stiahnuté: 162x | 01.01.2012

VZN č 4 2012 o mieste a čase zápisu detí do 1 ročníka ZŠ.rtf Stiahnuté: 159x | 01.01.2012

VZN č 3 2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.rtf Stiahnuté: 161x | 01.01.2012

VZN č. 2 2012 o chove držaní a chovaní psov na území obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 257x | 01.01.2012

Dodatok_ č_ 2_2012_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 156x | 01.01.2012

Dodatok č 1 2012 k VZN č. 2 2009 o opatrovateľskej službe, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.rtf Stiahnuté: 178x | 01.01.2012

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska.rtf Stiahnuté: 305x | 01.01.2012

2011

VZN č. 3_2011_o_ určení miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ročníka.rtf Stiahnuté: 184x | 01.01.2011

VZN č. 2 2011 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok .rtf Stiahnuté: 226x | 01.01.2011

VZN č 1 2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 244x | 01.01.2011

Zúčtovanie žiadosti o dotáciu _ príloha k VZN 1 2011 .rtf Stiahnuté: 176x | 01.01.2011

Žiadosť o dotáciu k VZN č 1 2011.rtf Stiahnuté: 169x | 01.01.2011

2010

VZN 1-2010 zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 220x | 16.07.2018

VZN 2-2010 o určení miesta a času zápisu do 1. roč zákl. škôl.pdf Stiahnuté: 149x | 04.05.2011

2009

VZN 2-2009 o opatrovateľskej službe o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf Stiahnuté: 152x | 16.07.2018

VZN 8-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskýchých zariadení.pdf Stiahnuté: 156x | 04.05.2011

VZN 7-2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 183x | 04.05.2011

VZN 6-2009 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 177x | 04.05.2011

VZN 5-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 169x | 04.05.2011

Stránka