Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2015

Dodatok_ č_ 1_2015_ k_ VZN_ č_ 1_2012_ prevádzkový_ poriadok_ pohrebiska.rtf Stiahnuté: 175x | 01.01.2015

VZN č 22015- určenie miesta a času zápisu detí do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 140x | 01.01.2015

VZN č. 1_2015_o_financovaní_originálnych_ kompetencií_ na_ úseku školstva.rtf Stiahnuté: 180x | 01.01.2015

Dodatok_c_2_2015_k_VZN_c_1_2010_Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce .rtf Stiahnuté: 144x | 01.01.2015

2014

Dodatok 12014 k VZN č 12011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 193x | 01.01.2014

Dodatok_ č_ 1_ 2014_ k_ VZN_ č_ 2_ 2012.rtf Stiahnuté: 157x | 01.01.2014

VZN _Obce_ Vinohrady_nad_ Váhom_ č_1_2014_pre_núdzové_zásobovanie_obyvateľov_pitnou_vodou.rtf Stiahnuté: 163x | 01.01.2014

Dodatok_ č_ 1_ 2014_ k_ VZN_ č_ 2_ 2012.rtf Stiahnuté: 115x | 01.01.2014

2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Záväzná časť a regulačný výkres.pdf Stiahnuté: 135x | 24.07.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Textová časť.pdf Stiahnuté: 111x | 24.07.2013

VZN_č_4_2013_ určení_ miesta_ a_ času_ zápisu_ detí_ do_ 1_ ročníka_základnej_školy_v_zriaďovateľskej pôsobnosti_obce_Vinohrady_nad_Váhom .rtf Stiahnuté: 200x | 01.01.2013

Dodatok_ č_ 3_2013_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 116x | 01.01.2013

VZN č._ 3_2013_ zmena záväznej časti uzemného plánu obce .rtf Stiahnuté: 165x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (spojené výkresy).pdf Stiahnuté: 215x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (samostatné výkresy).pdf Stiahnuté: 110x | 01.01.2013

VZN č 2 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.rtf Stiahnuté: 116x | 01.01.2013

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce (1).rtf Stiahnuté: 157x | 01.01.2013

VZN č 1 2013 ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území Obce Vinohrady nad Váhom školstvo (2).rtf Stiahnuté: 120x | 01.01.2013

2012

VZN č 5 2012 o miestnych daniach .rtf Stiahnuté: 120x | 01.01.2012

Príloha č 1 k VZN č 5 2012.rtf Stiahnuté: 114x | 01.01.2012

Stránka