Obsah

Späť

N á v r h Dodatku VZN č. 2/2022 k VZN č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dňom /09.06.2022/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 20.06.2022 na uplatnenie pripomienky k návrhu :

  Dodatok  

 VZN  Obce Vinohrady nad Váhom č. 2/2021

k  VZN  č. 1 /2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

 

 Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4. 

Znenie návrhu: 

Návrh _Dodatok_ VZN_ č_ 2_2022 k VZN_č_1_2019.pdf (392.83 kB)

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť