Obsah

OZ Poniklec-Váh má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí "Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií"

Typ: ostatné
OZ Poniklec-Váh má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí výzva

Občianske združenie Poniklec-Váh má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácii

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-511-001

 

 1. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45% z výšky oprávnených výdavkov (minimálna výška príspevku: 10 000 EUR a maximálna výška príspevku: 100 000 EUR)

 

 1. Oprávnení žiadatelia
 1. Osoby zapísané v obchodnom registri
 2. Osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

 

 1. Neoprávnený žiadateľ:
 • Žiadateľ nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby

 

 1. Projekt musí byť realizovaný na území členskej obce MAS Občianske združenie Poniklec – Váh
 • Bojničky
 • Dvorníky
 • Dolné Otrokovce
 • Dolné Trhovište
 • Dolné Zelenice
 • Horné Otrokovce
 • Horné Zelenice
 • Kľačany
 • Merašice
 • Pastuchov
 • Sasinkovo
 • Siladice
 • Tekolďany
 • Tepličky
 • Vinohrady nad Váhom

 

 1. Oprávnené výdavky:
 1. 021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny ( k uvedenému je potrebné mať vydané platné stavebné povolenie):
 • výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb,
 1. 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny:
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia,
 • nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia,
 1. 023 – Dopravné prostriedky:
 • nákup automobilov a iných dopravných prostriedkov
 • Nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy nie je oprávnený. Uvedené sa týka výlučne žiadateľov, ktorí pôsobia v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Nákup nákladného vozidla na prepravu materiálu, alebo tovaru pre účely žiadateľa, teda nie za úplatu pre tretie subjekty je oprávnený.
 1. 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny:
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia),
 • nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok,
 1. 518 - ostatné služby:
 • marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami (letáky, reklamné pútače, inzercia a pod.),

Výdavky na marketingové aktivity sú oprávnené len v kombinácii s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej skupiny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu a to maximálne do výšky 25% celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

 1. Merateľné ukazovatele, ktoré musia byť naplnené:
 1. Počet podnikov, ktorým sa poskytne podpora ( Počet podnikov dostávajúcich podporu v ľubovoľnej forme zo štrukturálnych fondov (bez ohľadu na to, či podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie). Podnik: Organizácia vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby s cieľom uspokojiť potreby trhu a tým dosiahnuť zisk. Právna forma podniku môže byť rôzna (SZČO, partnerstvá, atď.).
 2. Počet vytvorených pracovných miest (Ukazovateľ vyjadruje celkový počet vytvorených a obsadených nových pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE). Počet novovytvorených pracovných miest predstavuje prírastok pracovných miest v subjekte užívateľa (nie vytvorené pred začiatkom realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom (bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené (neobsadené pracovné pozície sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu obsadených pracovných miest užívateľa. Započítavajú sa nové pracovné miesta v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE), ktoré vznikli priamo v dôsledku realizácie projektu.)
 3. Počet produktov, ktoré su pre firmu nové (Ukazovateľ vyjadruje počet produktov, ktoré sú „nové pre firmu“ v dôsledku projektu. Produkt je pre firmu nový, ak firma nevyrába produkt s rovnakou funkcionalitou, alebo ak technológia výroby je významne odlišná od technológie už vyrábaných produktov. Jedná sa o vznik nového výrobku alebo služby (produktu), resp. podstatnú zmenu (vylepšenie) produktu spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Charakteristiky inovovaného produktu sa významne líšia od predchádzajúcich produktov užívateľa. Zahŕňajú sa sem významné zmeny najmä kvalitatívnych charakteristík, t. j. technických špecifikácií, komponentov a materiálov, začleneného softvéru, užívateľskej prijateľnosti alebo iných funkčných alebo užívateľských charakteristík. Za inovovaný produkt sa nepovažuje zmena estetických charakteristík. Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t. j. môže ísť o výrobok aj službu.)
 4. Počet produktov, ktroré su pre trh nové (Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet produktov, ktoré sú „nové pre trh“ v dôsledku realizácie aktivít projektu. Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t. j. môže ísť o výrobok alebo službu. Jedná sa o nasledovné typy produktov (výrobkov, služieb, technológií):
 1. nový produkt je nový pre trh, ak neexistuje iný produkt dostupný na trhu s rovnakou funkcionalitou, alebo ak je produkt vyrábaný výrazne odlišnou technológiu ako produkty dostupné na trhu,
 2. inovovaný existujúci produkt je podstatne zmenený produkt spočívajúci v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach, alebo účele využitia, prípadne spôsobe výroby. Charakteristiky inovovaného produktu sa významne líšia od iných produktov dostupných na trhu.

Trh produktov vzniknutých v rámci podporených projektov si definuje užívateľ samostatne na základe povahy produktu realizovaného v rámci podporeného projektu a prevládajúcej hospodárskej aktivity podniku. Trh môže byť národný, vnútorný trh EÚ, alebo trhy tretích krajín.

 

 1. Uzavretie najbližšieho hodnotiaceho kola je 31.03.2022.

 

V prílohe 

Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_c.1_BSZ.pdf (923.2 kB)

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_BSZ.pdf (887.27 kB)

Zároveň link na  stránku  Poniklec-Váh , kde túto výzvu spolu s prílohami nájdete:

http://www.poniklec-vah.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-irop-clld-r045-5-1-1-001/

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2022 16:43
Autor: