Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN

2018

Dodatok č 6 2012 k VZN č.1 2008.pdf Stiahnuté: 18x | 19.02.2018

Dodatok č 8 2018 k VZN 1 2008.pdf Stiahnuté: 18x | 07.03.2018

Dodatok_č_1_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady_.pdf Stiahnuté: 20x | 09.07.2018

2017

Dodatok_ č_1_ 2017_ k_ VZN_ č_ 3_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 15x | 16.07.2018

2016

Dodatok č 7 2016 k VZN 1 2008.pdf Stiahnuté: 15x | 13.07.2016

VZN č 12016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom zmeny a doplnky č 042015.pdf Stiahnuté: 17x | 01.01.2016

VZN č 2 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinohrady nad Váhom.pdf Stiahnuté: 19x | 14.06.2016

2015

Dodatok_ č_ 1_2015_ k_ VZN_ č_ 1_2012_ prevádzkový_ poriadok_ pohrebiska.rtf Stiahnuté: 17x | 01.01.2015

Dodatok_c_2_2015_k_VZN_c_1_2010_Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce .rtf Stiahnuté: 16x | 01.01.2015

Dodatok_č_4_2015_k_VZN_č_9_2009_ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf Stiahnuté: 15x | 01.01.2015

VZN 32015 o miestnych daniach.rtf Stiahnuté: 15x | 01.01.2015

VZN č 22015- určenie miesta a času zápisu detí do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vinohrady nad Váhom.rtf Stiahnuté: 14x | 01.01.2015

VZN č. 1_2015_o_financovaní_originálnych_ kompetencií_ na_ úseku školstva.rtf Stiahnuté: 15x | 01.01.2015

2014

Dodatok 12014 k VZN č 12011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu.rtf Stiahnuté: 16x | 01.01.2014

Dodatok_ č_ 1_ 2014_ k_ VZN_ č_ 2_ 2012.rtf Stiahnuté: 17x | 01.01.2014

Dodatok_ č_ 1_ 2014_ k_ VZN_ č_ 2_ 2012.rtf Stiahnuté: 14x | 01.01.2014

VZN _Obce_ Vinohrady_nad_ Váhom_ č_1_2014_pre_núdzové_zásobovanie_obyvateľov_pitnou_vodou.rtf Stiahnuté: 18x | 01.01.2014

2013

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce (1).rtf Stiahnuté: 17x | 01.01.2013

Dodatok_ č_ 3_2013_k_VZN_č_5_2009_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.rtf Stiahnuté: 17x | 01.01.2013

ÚPN VNV ZD2013-2Č Grafická časť (samostatné výkresy).pdf Stiahnuté: 15x | 01.01.2013

Stránka